Tuesday, July 20, 2010

RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Pengesahan Ketua Jabatan:
Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Jabatan : Asas Pendidikan
Semester : 1
Sesi : 2010/2011
Kursus : Sekolah dan Masyarakat
Kod : KPS 5042
Jam Kredit : 2
Pra Syarat : Tiada

Pensyarah: Prof Madya Dr. Amir Hasan Dawi (amir@upsi.edu.my)
Tel: 05-4506255, 05-4506289
Bilik/Pejabat: Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

NAMA KURSUS : PENGURUSAN PEMBELAJARAN
(Management Of Learning)
KOD KURSUS : EDU3034
KREDIT : 4
SLT : 160 Jam
PRASYARAT : Tiada
SEMESTER : Pertama / Kedua
HASIL
PEMBELAJARAN
: 1. Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan
(K6).

2. Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang
bersesuaian dalam mengurus pembelajaran (K5, P4).

3. Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan
(K6).

4. Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan
pembelajaran yang berkesan (K5, P4).
SINOPSIS : Kursus ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus
pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran.
Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan
pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku,
sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan
menyediakan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang
akhirnya membolehkan mereka beraksi dalam semua situasi
pembelajaran.
(This course discusses teacher’s roles in learning management in the
various context of learning environment. Students will be introduced
to various aspects of learning management including organization,
leadership, behavior, discipline, advisory, resource, technology,
culture and ability. This course will prepare students to the real
experience in school whereby finally enabled them to act in all
learning situation)
JAM
KANDUNGAN : 1. Mengurus Pembelajaran.
 Konsep mengurus pembelajaran.
 Fungsi-fungsi pembelajaran.
 Mengurus pembelajaran efektif.
6
2. Kajian Pengurusan dan Pembelajaran Pelajar.
 Pengurusan pembelajaran.
 Perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran.
 Kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar.
6 3. Organisasi dan Kepimpinan.
 Pekeliling dan peraturan.
 Organisasi sekolah.
 Kepimpinan peringkat sekolah.
 Kepimpinan guru.
4
4. Pengurusan Murid.
 Mengurus rekod murid.
 Kesediaan murid belajar.
 Memotivasikan murid.
4
5. Pengurusan bilik darjah.
 Ilmu mengurus bilik darjah.
 Kemahiran mengurus bilik darjah.
 Strategi mengurus bilik darjah.
4
6. Pengurusan Sumber.
 Konsep pembelajaran berasaskan sumber.
 Peranan dan fungsi sumber pembelajaran.
 Kemahiran akses sumber pembelajaran.
4
7. Strategi Mengurus Bilik Pembelajaran (bilik
darjah/makmal/studio/dll).
 Unsur fizikal bilik darjah.
 Interaksi dalam bilik darjah.
 Mengurus iklim pembelajaran positif.
4
8. Pengurusan tingkah laku dan disiplin.
 Pengurusan tingkah laku.
 Peraturan dan disiplin murid.
 Pengurusan devian dan salah laku.
4
9. Pengurusan Penasihatan Murid.
 Bimbingan.
 Penasihatan.
 Mentoring.
4 10. Pengurusan Pelbagai Budaya.
 Kepelbagaian budaya murid.
 Pengurusan merentas budaya.
4
11. Pengurusan Murid Pelbagai Upaya.
 Pemulihan.
 Pengayaan.
 Pelbagai kecerdasan.
 Berkeperluan khas.
4
12. Sekolah dan Persekitaran.
 Hubungan sekolah dengan masyarakat.
 Guru dan ibu bapa.
 Pengurusan persekitaran.
4
13. Pengurusan Alam Pembelajaran.
 Persediaan ke alam persekolahan.
 Kajian di sekolah.
 Aksi guru di sekolah.

4

PENILAIAN : Kerja Kursus: 80%
Peperiksaan Akhir: 20%
RUJUKAN : Burden, Paul R. 2003. Classroom management creating a successful
learning community. 2nd ed. NY: Wiley.
Blandford, Sonia. 2004. School discipline manual a practical guide to
managing behaviour in schools. Harlow: Pearson Education.
Emmer, Edmund T., Evertson, Carolyn M., Worsham, Murray E.
2006. Classroom management for middle and high school
teachers. 7th ed. Boston: Pearson.
Manning, M. Lee., Baruth, Leroy G. 2004. Multicultural education of
children and adolescents. 4th ed. Boston: Allyn and Bacon.
Tomlinson, Harry (ed). 2004. Educational management major themes
in education. London: RoutledgeFalmer.
Jarvis, Peter. 2007. Globalisation, lifelong learning and the learning
society:sociological perspectives. London: Routledge.
Journal of classroom interaction, Texas: Macintosh JCI
The journal of educational research, Washington: Heldref
Publications
Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN
(EDU3034)

Hasil Pembelajaran Kursus:
1 Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan.
2 Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran.
3 Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan.
4 Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan.


Bil. Kaedah/ aktiviti
Pembelajaran
Aktiviti Pembelajaran Bersemuka
(PB)
Aktiviti Pembelajaran Tidak
Bersemuka (PTB)
jumlah JPP
(PB+PTB)
Catatan
jam/sesi
aktiviti
kekerapan jumlah
jam PB
jam/sesi
aktiviti
kekerapan jumlah
jam
PTB
1 Menghadiri kuliah 2 14 28 0 28
2 Persediaan sebelum
kuliah dan

ulangkaji & membuat
rujukan
1 14 14 14
3 Tutorial 2 14 28 1 14 14 42
3 Penyediaan tugasan 2 14 28 28
4 Bacaan 1.5 14 21 21
5 Ujian/Kuiz/Projek 2 14 28 28


Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar
(JPP)
56 105 161

Nilai Kredit MQF (angka
genap)
1.4 2.6 4